کلید سه پل هوشمند با پریز ساده

قیمت محصول

** کلید سه پل هوشمند

(وای فای) ← 1,700,000

(زیگبی) ← 1,800,000

** پریز برق ارت دار ساده

(150,000)

** فریم سه خانه

(فریم pvc) ← 285,000

(فریم شیشه‌ای) ←1,050,000

(فریم آلومینیومی) ← 1,205,000

کلید لمسی سه پل هوشمند با فریم

قیمت محصول

** کلید سه پل هوشمند

(وای فای) ← 1,700,000

(زیگبی) ← 1,800,000

** فریم تک خانه

(فریم pvc) ← 115,000

(فریم شیشه‌ای) ← 350,000

(فریم آلومینیومی) ← 400,000

پریز دو خانه یکپارچه

پریز هوشمند wifi (پنل دو خانه)

قیمت محصول

** پریز هوشمند wifi

(وای فای) ← 1,150,000

(زیگبی) ← 1,250,000

** فریم دو خانه

(فریم pvc) ← 200,000

(فریم شیشه‌ای) ← 700,000

(فریم آلومینیومی) ← 805,000

پریز یونیورسال دو خانه

پریز یونیورسال هوشمند دو خانه

پریز هوشمند wifi (پنل سه خانه)

قیمت محصول

** پریز هوشمند wifi

(وای فای) ← 1,150,000

(زیگبی) ← 1,250,000

** فریم سه خانه

(فریم pvc) ← 285,000

(فریم شیشه‌ای) ←1,050,000

(فریم آلومینیومی) ← 1,205,000

پریز درب دار شیشه ای (پنل سه خانه)

قیمت محصول

** پریز درب دار شیشه‌ای

(190,000)

** فریم سه خانه

(فریم pvc) ← 285,000

(فریم شیشه‌ای) ←1,050,000

(فریم آلومینیومی) ← 1,205,000